بلاگ سلر آکادمی

تاثیر رویکردهای مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه
نوشته ریحانه شریفی
موفقیت پروژه یک هدف کلیدی برای مدیران پروژه است. عوامل زیادی بر موفقیت پروژه تأثیر می گذارد، از جمله عوامل محیطی، عوامل انسانی و عوامل مرتبط با پروژه. یکی از عواملی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد مدیریت پروژه است.

latest_content